Battlearts Battle Fiction 11/23/98
VQ: EX (master tape!) TIME: 2:30

Masaaki Mochizuki & Mach Junji vs. Masaru Seno & Takashi Hijikata
Taka Michinoku & Shoichi Funaki vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka
Hayabusa vs. Rey Buccanero
Victor Krueger & Carl Greco vs. Masao Orihara & Takeshi Ono
Naohiro Hoshikawa vs. Minoru Tanaka

B-Cup Tournament
First Round
Great Sasuke vs. ?
Hisakatsu Ohya vs. Greg "The Hammer" Valentine
Bob Backlund vs. Daisuke Ikeda
Mitsuhiro Matsunaga vs. Yuki Ishikawa

Semi Final Round
Yuki Ishikawa vs. Hisakatsu Ohya
Bob Backlund vs. Great Sasuke

Daisuke Ikeda vs. Katsumi Usuda
Road Warriors vs. Alexander Otsuka & Mohammed Yone
Yuki Ishikawa vs. Bob Backlund (Final Round of the B-CUP)