Big Japan Hyper Jr. Title Tournament 2/3/98
VQ: EX TIME: 1:30

Yoshihiro Tajiri vs. Gran Naniwa
Minoru Tanaka vs. Minoru Fujita
Ryugi Yamakawa vs. Masayoshi Motegi
Gedo vs. Tomoaki Honma
Yoshihiro Tajiri vs. Minoru Tanaka
Gedo vs. Ryugi Yamakawa
ECW-style 8 man tag match
Yoshihiro Tajiri vs. Gedo (Finals)