5/5/95 "Onita Retirement Show" Kawasaki Stadium
VQ: VG TIME: 2:00

Yoshiro Ito vs Gosaku Goshogawara
Katsuju Ueda vs Tetsuhiro Kuroda
Amigo Ultra & UltraTara vs Mach Hiyato & Battle Ranger
Eriko Tsuchiya, Yoshiuka Maedomari, & Kaori Makayama vs Combat Toyoda, Miwa Sato & Yukari Ishikura
Judge Dredd & Koji Nakagawa vs Ryo Miyake & Danktane
The Shiek vs Damian
Takashi Ishikawa, Apollo Sugawara & Kishin Kawabata vs Mitsuhiro Matsunaga, Hido, Hideki Hokasa
Megumi Kudo vs Bad Nurse Nakamura
Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka vs Horace Boulder & Gladiator (Street Fight)
Mr. Pogo & Yukihiro Kanemura vs Ricky Fuji & Hisakatsu Oya
Atsushi Onita vs Hayabusa (No Rope Barbed Wire Explosive Cage Bomb Match)