All Japan 4/18/92 20th Anniversary Show
VQ:EX TIME: 2:00

Doug Furnas & Dan Kroffat vs David Isley & Master Blaster
Satoru Asako vs Mighty Inoue
Giant Baba & Mitsuo Momota vs Haruka Eigen & Motoshi Okuma
Mitsuharu Misawa, Toshiaki Kawada, Kenta Kobashi, & Tsuyoshi Kikiuchi vs Jumbo Tsuruta, Rusher Kimura, Masanobu Fuchi, & Yoshinari Ogawa (Elimination match)