Collision in Korea
VQ: VG TIME: 2:00

2 Cold Scorpio vs Chris Benoit
Yuji Nagata vs Tamzu Ishizawa
Hiro Saito & Masa Chono vs El Samuari & Tadao Yasuda
Minami Toyota & Mariko Yoshida vs Bull Nakano & Akira Hokuto
Shinya Hashimoto vs Scott Norton
Road Warrior Hawk vs Tadao Yasuda
The Steiners vs Hiroshi Hase & Kensuke Sasaki
Ric Flair vs Antonio Inoki