WAR vs. FMW  
VQ:VG-EX TIME: 1:30

Jado & Gedo vs. Masanobu Kurisu & Nobukazu Hirai
Tatsumi Kitahara vs. Kim Duk
Ricky Fuyuki vs. Arashi
Ultimo Dragon & Masao Orihara vs. Great Sasuke & Akio Sato
Clips
Strong Machine vs. Chris Jericho
Haku vs. Mr. Hughes
Complete Matches
Koji Kitao vs. Ishin Riki
Atsushi Onita, Tarzan Goto vs Genichiro Tenyru & Ashura Hara