6/1/97
Toshiaki Kawada & Akira Taue vs Kenta Kobashi & Johnny Ace
Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga vs Steve Williams, The Lacrosse & Richard Slinger

6/8/97
Mitsuharu Misawa vs Toshiaki Kawada

6/15/97
Kobashi, Ace & Patriot vs Williams, Albright & The LaCrosse
Jun Akiyama & Takao Omori vs Tamon Honda & Masao Inoue

6/22/97
Jun Akiyama & Hayabusa vs Kentaro Shiga & Takao Omori
Jun Akiyama vs Mitsuharu Misawa

6/29/97
Yoshinari Ogawa & Tsuyochi Kikuchi vs Daisuke Ikeda & Takesi Ono
Misawa & Akiyama vs Honda & Taue