9/7/97
Mitsuharu Misawa vs Jun Akiyama (Triple Crown)

9/14/97
Hiroshi Hase vs Tatsuo Nakano
Steve Williams, Gary Albright, & Takayama vs Toshiaki Kawada, Akira Taue, & Tamon Honda

9/21/97
Jinsei Shinzaki & Hayabusa vs Kenta Kobashi & Kentaro Shiga

9/28/97
Kenta Kobashi vs Takao Omori
Mitsuharu Misawa, Jun Akiyama, & Mossman vs Steve Williams, Gary Albright, & LaCrosse