All Japan Champion Carnival 1995 volume 2
VQ:GD TIME: 2:40

Jumbo Tsuruta, Rusher Kimura, & Mitsuo Momota vs Masa Fuchi, Haruka Eigen, & Ryukaku Izumida
Jun Akiyama vs Doug Furnas
Toshiaki Kawada, Akira Taue, & Yoshinari Ogawa vs Giant Baba, Stan Hansen, & Takao Omori
Mitsuharu Misawa vs Kenta Kobashi
Dan Kroffat & Doug Furnas vs Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi
Stan Hansen vs Dan Spivey
Mitsuharu Misawa vs Jun Akiyama
Akira Taue vs Toshiaki Kawada