Big Japan Piranha Death Match 8/16/96
VQ: VG-EX TIME: 1:00

Yosuke Kobayashi vs Masahiko Kochi
Minoru Tanaka vs Satoshi Yoneyama
Yuchi Taniguchi vs Satoru Shiga
Kennichi Yamamoto vs Kazushi Sakuraba
Hiromichi Fuyuki vs Bruiser Okamoto
Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi vs Seiji Yamagawa & Tajiri
Mitsuhiro Matsunaga vs Kendo Nagasaki (Piranha Death Match)