Toryumon King of Dragon Part 1 2/15/99-Matches from 1/31/99 Tokyo & 2/3/99 Hyogo
VQ: EX TIME: 2:00

Genki Horiguchi vs. Hiroyuki Kanda
Kenichiro Arai vs. Susumu Mochizuki
Stonkar Ichikawa vs. Yoshikazu Taru
Susumu Mochizuki & Yoshikazu Taru vs. Kono & Takashi Okamura
Magnum Tokyo, SAITO, & Dragon Kid vs. Judo Suwa, Sumo Fuji, & Shiima Nobunaga (Elimination Match)