Story of the F stage 2 womens
VQ:VG-EX TIME: 2:40

Combat Toyota VS. Jaguar Yokota
Chigusa Nagayo VS. Eriko Tsuchiya
Megumi Kudo VS. Combat Toyota (Barbed Wire Match)
Combat Toyota retires
Megumi Kudo VS. Eriko Tsuchiya, Y. Maedomari, Bad Nurse Nakamura
Eriko Tsuchiya VS. Rie (Street Fight)
Megumi Kudo, Kaori Nakayama, & Rie VS. Eriko Tsuchiya, Y. Maedomari, & M. Sato
Megumi Kudo & Kaori Nakayama VS. Eriko Tsuchiya & Miss Mongol
Eriko Tsuchiya & Y. Maedomari VS. Megumi Kudo & Kaori Nakayama
Michiko Oumaki VS. Miss Mongol
Eriko Tsuchiya, Y. Maedomari, & M. Sato vs. Megumi Kudo, Kaori Nakayama, & Rie
Eriko Tsuchiya & Y. Maedomari VS. Michiko Oumaki
Meguim Kudo VS. Rie
Shinobu Kandori VS. Megumi Kudo (12/11)
Shinobu Kandori VS. Megumi Kudo (1/5)
Megumi Kudo, Kaori Nakayama, & Rie VS. Eriko Tsuchiya, Y. Maedomari, & M. Sato (Street Fight)
Chikako Shiratori VS. Miss Mongol
Eriko Tsuchiya & Lioness Asuka VS. Megumi Kudo & Kaori Nakayama
Eriko Tsuchiya VS. Kaori Nakayam
Megumi Kudo VS. Shinobu Kandori (Bardbed Wire Match)
Eriko Tsuchiya VS. Megumi Kudo (WWA Title Match)
Eriko Tsuchiya & Lioness Asuka VS. Megumo Kudo & Bison Kimura (Street Fight Match)
Megumi Kudo VS. Chikako Shiratori
Mayumi Ozaki & Reiko Amano VS. Megumi Kudo & Rie
Megumi Kudo VS. Michiko Oumaki
Megumi Kudo VS. Mayumi Ozaki (Barbed Wire Match)
K. Nakayama, M. Oumaki, Y. Ikeda , C. Shiratori, & M. Endo VS. E. Sawai, Lioness Asuka, Miss Mongol, M. Nagashima, & Y. Maedomari
Megumi Kudo VS. Eriko Tsuchiya (Barbed Wire Match)
Kaori Nakayama VS. Miss Mongol
Eriko Tsuchiya & Y. Maedomari VS. Kaori Nakayama & Rie (5/13)
Eriko Tsuchiya & Y. Maedomari VS. Kaori Nakayama & Rie (5/25)
Eriko Tsuchiya, Eagle Sawai, & Lioness Asuka VS. K. Nakayama, Y Ikeda, & Rie
Eriko Tsuchiya & Eagle Sawai VS. Kaori Nakayama & Michiko Oumaki
Eriko Tsuchiya pins Ricky Fuyuki
Y. Maedomari, Miss Mongol, & S. Okino VS. K. Nakayama, Y. Kosugi, & M. Sato
Kudo retirement ceremony