12/21/95 "Year End Sensation" Yokohama Bunka Gym, Yokohama Japan
VQ: GD TIME: 2:00

Gekko vs Gosaku Goshogawara
Kaori Nakayama vs Miwa Sato
Bad Nurse Nakamura vs Yukari Ishikura
Katsutoshi Niiyama vs Tetsuhiro Kuroda
Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda vs Horace Boulder & Hisakatsu Oya
Mr Pogo vs Masato Tanaka
Aja Kong & Megumi Kudo vs Combat Toyota & Bison Kimura
Mitsuhiro Matsunaga, Jason & Hideki Hosaka vs Yukihiro Kanemura, Hido & Super Leather (Carribean Barbed Wire Spider Net Double Hell Glass Death Match)
Great Sasuke, Hayabusa & Koji Nakagawa vs Super Delfin, Ricky Fuji & Taka Michinoku