FMW- Welcome to the Darkside PPV 8/22/98
VQ: EX TIME: 2:12

Super Leather vs. Hido
The Gladiator vs. Nohiko Yamasaki
The Gladiator vs. Yoshihori Sasaki
The Gladiator vs. New Pogo
Yukehiro Kanemura, Samson Fuyuki, Koji Nakagawa, & ? vs. Atsushi Onita, Yoshihori Sasaki, New Pogo, & Shoichi Alayi
Gedo & Jado 2000 vs. Yukehiro Kanemura & Samson Fuyuki
Darkside Hayabusa vs. Koji Nakagawa