Michinoku Pro Champ Forum 3/30/97
VQ: EX TIME: 2:00

Wellington Wilkins Jr & Naohiro Hoshikawa vs Alexander Otsuka & Yoshito Sugamoto
Jinsei Shinzaki vs Masayoshi Motegi
5 on 5 Challenge
Dick Togo vs Masato Yakushiji
Gran Hamada vs Shoichi Funaki
Mens Teioh vs Great Sasuke
Shiryu vs Super Delfin
Gran Naniwa vs Taka Michinoku