Michinoku Pro "These Days" 10/10/96
VQ:GD-VG TIME: 2:00

Naohiro Hoshikawa vs Johnny Saint
Wellington Wilkens Jr vs Lenny Lane
Yuki Ishikawa & Alex Otsuka vs Daisuke Ikeda & Satoshi Yoneyama
Great Sasuke, Tiger Mask 1, & Mil Mascaras vs Dos Caras, Kuniaki Kobayashi, & Dynamite Kid
Masato Yakashiji, Gran Naniwa, Gran Hamada, Tiger Mask IV, Super Delphin vs Shoichi Funaki, Shiryu, Taka Michinoku, Mens Teioh, Dick Togo
Hayabusa vs Jinsei Shinzaki