Michinoku Pro Sumo Hall 10/10/97
VQ:EX TIME: 2:25

Yone Genjin vs Magic Man (Real Magician)
Tiger Mask IV & Gran Hamada vs Chris Candido & Convict
El Satanico vs Satoru Sayama
Jinzei Shinzaki vs Undertaker
Masato Yakashiji, Naohiro Hoshikawa, & Super Delphin vs Mens Teioh, Shoichi Funaki, & Dick Togo
Taka Michinoku vs Great Sasuke