Michinoku Pro Sasuke and Me
VQ: VG-EX TIME: 2:30

Blue Panther vs. Super Delfin
El Gran Hamada & Blue Panther vs. Dick Togo & Mens Teioh
Taka Michinoku, Gran Naniwa, & Super Delfin vs. Great Sasuke, Tiger Mask, & Shiryu
Great Sasuke vs. Shiryu
Super Delfin & El Gran Naniwa vs. Dick Togo & Mens Teioh
Great Sasuke vs. Aero Flash
Great Sasuke vs. Danny Collins
Wellington Wilkens Jr. vs. Sugamoto
Taka Michinoku vs. Koji Nakagawa
Taka Michinoku & Shoichi Funaki vs. Mens Teioh & Shiryu
Dick Togo vs. Danny Collins
Taka Michinoku, Shoichi Funaki, & Super Delfin vs. Mens Teioh, Shiryu, & Dick Togo
Taka Michinoku, Shoichi Funaki, & El Gran Naniwa vs. Mens Teioh, Shiryu, & Dick Togo
El Gran Naniwa & Super Delfin vs. Mens Teioh & Shiryu
Taka Michinoku vs. Minoru Tanaka
Super Delfin vs. Mascara Magica
Great Sasuke vs. El Samurai
Great Sasuke & Super Delfin vs. Dick Togo & Shiryu