New Japan Tokyo Dome 1/4/97
VQ:VG TIME: 2:15

Satoshi Kojima, Osamu Nishimura, Manabu Nakanishi, & Junji Hirata vs Tadashi Iizuka, Kazuo Yamazaki, Osamu Kido, & Yuji Nagata
Super Liger vs Koji Kanemoto
Jinzei Shinzaki vs Michiyoshi Ohara
Shinjiro Ohtani vs Tajiri
Tatsutoshi Gotoh vs Kendo Nagasaki
Masahiro Chono vs Shoji Nakamaki
Masa Saito vs Great Kojika
Antonio Inoki vs Willie Williams
Jushin Liger vs Ultimo Dragon (J-CROWN)
Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs Hiroyoshi Tenzan & Masahiro Chono (IWGP Tag Title)
Power Warrior vs Great Muta
Riki Choshu vs Shinya Hashimoto (IWGP Title)