New Japan Tokyo Dome 1/4/98
VQ: EX (1st generation dub) TIME: 2:30

Koji Kanemoto vs Kendo Ka Shin
Hiroyoshi Tenzan vs Yuji Nagata
Osamu Nishimura & Tatsumi Fujinami vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi
Shinjiro Ohtani vs Ultimo Dragon (IWGP Jr)
Riki Choshu vs Kazayuki Fujita
Riki Choshu vs Yutaka Yoshie
Riki Choshu vs Tatsuhito Takawia
Riki Choshu vs Tadashi Iizuka
Riki Choshu vs Jushin Liger
Don Frey vs Naoya Ogawa
Shinya Hashimoto vs Dennis Lane
Shiro Koshinaka vs Masahiro Chono
Keiji Muto vs Kensuke Sasaki (IWGP Title)