2/6/99
10 bell salute in honor of Giant Baba
Dr. Wagner Jr. & Kendo Ka Shin vs Jushin Liger & El Samurai
Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs NWO Sting & Michael Wallstreet
Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto
Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Keiji Muto & Hiro Saito

2/13/99
Keiji Muto & Hiro Saito vs Masahiro Chono (Handicap match)
Dr. Wagner Jr. & Kendo Ka Shin vs Jushin Liger & Gran Hamada
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Yuji Nagata & Manabu Nakanishi (IWGP Tag Team Title)

2/20/99
Osamu Kido vs Kengo Kimura
Don Frye & David Beneteau vs Brian Johnston & Kazuyuki Fujita
Jushin Liger vs Dr. Wagner Jr. (IWGP Jr. Title)
Keiji Muto & Satoshi Kojima vs Masahiro Chono & AKIRA

2/27/99
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs Dr. Wagner Jr. & Kendo Ka Shin (IWGP Jr. Tag Team Title)
Satoshi Kojima vs Manabu Nakanishi (Semi-Final Round of the "IWGP Title Contenders Tournament")
Hiroyoshi Tenzan vs Kensuke Sasaki (Semi-Final Round of the "IWGP Title Contenders Tournament")
Satoshi Kojima vs Kensuke Sasaki (Final Round of the "IWGP Title Contenders Tournament")