New Japan Spirit 1999-4/10/99 Tokyo Dome Show
VQ: EX (1st Generation Dub off the master tape!) TIME: 4:00

Part 1
Masahiro Chono vs. Atsushi Onita (No Rope Explosive Barbed Wire Match)
Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan
Tokimitsu Takaiwa vs. Minoru Tanaka
Dr. Wagner, Jr. & Kendo Ka Shin vs. Great Sasuke & Jushin "Thunder" Lyger (IWGP Junior Heavyweight Title)

Part 2
Kohji Kanemoto vs. Shinjiro Ohtani (IWGP Jr. Heavyweight Title)
Kazuo Yamazaki & Kazuyuki Fujita vs. Alexander Okutsu & Yuki Ishikawa
Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami (IWGP Tag Team Title)
Keiji Mutoh vs. Don Frye (IWGP Title)