4/4/98
(Inoki Final Countdown Tournament)
Digests of last week (1st round of tournament)
Naoya Ogawa vs Brian Johnston (semifinal)
Don Frye vs Igor Meindart (semifinal)
Naoya Ogawa vs Don Frye (final round)

4/11/98
NWO Sting & Mike Rotundo vs. Shinya Hashimoto & Nishimura
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima
Jushin "Thunder" Liger, El Samurai, & Dr. Wagner Jr. vs. Koji Kanemoto, Takaiwa, & La Fierra
Shinjiro Otani vs. Kendo Ka-Shin
Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs. Keiji Muto & Mike Rotundo
Kensuke Sasaki & Tatsumi Fujinami vs. Masahiro Chono & Big Titan

4/18/98
Antonio Inoki vs Don Frye
Antonio Inoki retirement ceremony
Kensuke Sasaki vs Tatsumi Fujinami (IWGP Title)

4/25/98
Jushin Liger vs Kendo Ka Shin (IWGP Jr Title)
Koji Kanemoto vs Tatsuhito Takaiwa
Shinjiro Otani vs Yuji Yasuraoka
Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura vs Keiji Muto & Masahiro Chono