6/13/98
(IWGP Tag Team Title Tournament)
Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara (first round)
Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Michael Wallstreet & Big Titan (first round)
Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (semifinal)
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (semifinal)

6/20/98
Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda
Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka, Michiyoshi Ohara, & Akitoshi Saito vs Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, Michael Wallstreet, & Big Titan
Yoshiaki Fujiwara vs Don Frye
Koji Kanemoto vs Dr. Wagner Jr. (Best of the Super Junior V-Final Round)

6/27/98
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (Final round of the IWGP Tag Team Title Tournament)
Tatsumi Fujinami vs Shinya Hashimoto (IWGP title)