7/4/98
Jushin "Thunder" Liger & El Samurai vs Koji Kanemoto & Kendo Ka Shin
Scott Norton & Mike Rotundo vs Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda
Masahiro Chono, nWo Sting, & Hiroyoshi Tenzan vs Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima, & Osamu
Nishimura
Kendo Ka Shin vs Koji Kanemoto
Jushin "Thunder" Liger & Dr. Wagner Jr. vs Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara

7/11/98
Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, Satoshi Kojima vs Scott Norton, nWo Sting, & Hiro Saito
El Samurai & Kendo Ka Shin vs Shinjiro Otani & Koji Kanemoto
Jushin "Thunder" Liger vs Dr. Wagner Jr.
Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
Tatsumi Fujinami & Iizuka vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki
Masahiro Chono, Scott Norton, & Mike Rotundo vs Shinya Hashimoto, Manabu Nakanishi, & Satoshi Kojima

7/25/98
Keiji Muto & NWO Sting vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi
Jushin Liger & El Samurai vs Shinjiro Otani & Koji Kanemoto
Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka
Tatsumi Fujinami vs Hiroyoshi Tenzan (IWGP Title)